Privacy Policy

Jeeng's Policies

מבוא
תנאי מדיניות הפרטיות אלה יחולו על כל משתמש של שירותי מעקב אחר תוכן ("השירותים") אשר מופעלים על ידי חברת ג'ינג אפליקיישין בע"מ ("החברה"). תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. להלן נסקור את מדיניות הפרטיות הנוהגת בשירותים, לרבות האופן שבו החברה משתמשת במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים בשירותים או נאסף על-ידה בעת השימוש בשירותים.

רישום
השירותים עשויים לדרוש הרשמה. במסגרת ההרשמה נדרשים המשתמשים למסור מידע כדוגמת שם משתמש וכתובת דואר אלקטרוני, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא ניתן להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל והחברה תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשם המשתמש, באחדים מהשירותים יתבקשו המשתמשים להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.

מאגר המידע
הנתונים שנמסרים ע"י המשתמשים בעת ההרשמה לשירותים, יישמרו במאגר המידע של החברה. מובהר כי אין כל חובה על המשתמשים למסור את המידע, אך יובהר כי ללא מסירת הפרטים, לא ניתן יהיה להשתמש בשירותים. השימוש במידע
בעת השימוש בשירותים, יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו השתמשת בשירותים ועוד. החברה תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן: כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בשירותים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים בשירותים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית. לשם יצירת הצגת תכנים מותאמים אישית בשירותים, לפי העדפותיך. כדי להתאים את המודעות והתכנים שיוצגו לעיניך בעת השימוש בשירותים. המידע שישמש את החברה לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת. החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. עם זאת, החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של השירותים. לשם תפעולם התקין ופיתוחם של השירותים. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

מסירת מידע לצד שלישי
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך בשירותים (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן: במקרה שתפר את תנאי השימוש של השירותים, או אם תבצע באמצעות השירותים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לפי הנדרש; אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ובכלל זה רשת מוסמכת, כגון הרשות לניירות ערך; כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה; בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי; אם החברה תארגן את פעילות השירותים במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות השירותים עם פעילותו של צד שלישי - היא תהא זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies
השירותים עושים שימוש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לאימות פרטים, כדי להתאים את השירותים והתכנים הניתנים בהם להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' ( Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר נסגר הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, מהיכן הגיע אל התכנים, מידע ותכנים שהמשתמש מבקש לראות בעת השימוש בשירותים עוד. ה'עוגיות' משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל ביקור חוזר בשירותים המחייבים רישום. המידע ב- Cookiesמוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. משתמש שאינו רוצה לקבל Cookies, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך יש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יחד עם זאת, ראוי לזכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא ניתן יהיה להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות בשירותים או באתרי אינטרנט אחרים. המשתמש יכול למחוק את ה- Cookiesבמחשבו בכל רגע. מוצע לעשות כן, רק ברגע שהמשתמש משוכנע שאינו רוצה השירותים יותאמו להעדפותיו. הואיל והעוגיות מונעות המשתמש לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אזי יש להזהר מלמחוק אותן, אלא אם כן המשתמש משוכנע שרשם תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש בשירותים במקום בטוח.

שירותים של צדדים שלישיים
חלק מהשירותים מנוהלים על ידי שותפי מסחר ותוכן של החברה. שירותים אלה מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי החברה. במהלך שימוש המשתמשים בשירותים אלה הם עשויים להידרש למסור פרטים אישיים, או שייאספו פרטים לגביהם. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של החברה ולכן מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

פרסומות של צדדים שלישיים
החברה מתירה לחברות אחדות לנהל את מערך הגשת הפרסומות בשירותים ו/או משתמשת במערכות מטעם חברות אחרות בקשר לניהול מערך הגשת הפרסומות בשירותים. המודעות בהן המשתמשים צופים בעת שימוש בשירותים, מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookiesבמחשב המשתמש ומשבצות "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או דרך השירותים. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות השימוש בשירותים. המידע הנאסף איננו מזהה את המשתמש, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפני המשתמש לנושאים שיעניינו אותו. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookiesובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של החברה. משתמש אשר מעוניין לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום בהחברה, יכול לעשות כן באמצעות אתר האינטרנט של אותן חברות.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים
החברה אוספת ומנתחת מידע על היקף השימוש בשירותים, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לשירותים וכיוצא בזה. לצורך איסוף המידע משתמשת החברה ב"משואות רשת" ( web beacons), המסייעות לה לנתר את דפוסי הפעילות בשירותים וכך לדוגמה לבחון את מידת הפופולאריות של תכנים דרך השירותים. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה את המשתמש באופן אישי והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה. החברה אינה אוספת באופן מודע מידע על ילדים מתחת לגיל שלוש עשרה. אם הנך הורה או אפוטרופוס של ילד מתחת לגיל שלוש עשרה ויש לך חששות לגבי המידע הנאסף על ידי החברה אנא פנה אלינו ב [support@jeeng.com ].

אבטחת מידע
החברה מיישמת בשירותים מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית למשתמש, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות למשתמש בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש להחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שבוצעו בשירותים- יוסיפו וישמרו ע"י החברה על-פי דין, אך לא ישמשו עוד לצורך פניות למשתמש. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקש החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה להחברה לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות
החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרו משתמשים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של החברה, במשלוח דואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת לפי שיקול דעתה של החברה.