Terms of Services

תקנון שירותי JEENG

1. מבוא
1.1. תנאי שימוש אלה יחולו על כל משתמש של שירותי עידכון לתוכן ("השירותים") אשר מופעלים על ידי חברת ג'ינג אפליקיישין בע"מ ("החברה").
1.2. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
1.3. בעצם השימוש בשירותים, הינכם מעידים על הסכמתכם לתנאי השימוש, בין אם קראתם את תנאי השימוש במלואם ובין אם לאו ולא תעמוד לכם טענת אי ידיעה של ת נאי השימוש. לפיכך, הנכם מתבקשים לקרוא את תנאי השימוש בקפידה עוד בטרם תחלו בשימוש באתר.
1.4. אין להשתמש בשירותים באופן החורג מהאמור בתנאי שימוש אלו. כל שימוש חורג כאמור, יקנה לחברה את הסעדים והזכויות החלים על מקרה של הפ רה כמפורט בתנאי שימוש אלה.
1.5. החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים בשירותים בהתאם להוראות החוק ותנאי מדיניות הפרטיות של השירותים כפי שיתעדכנו מעת לעת ומ הווים חלק בלתי נפרד מתקנון זה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת, מתבקשים המשתמשים לחזור ולהתעדכן במדיניות הפרטיות.

2. זכות השימוש בשירותים
2.1. החברה מעניקה לך רישיון שימוש מוגבל, שאינו בלעדי ובלתי ניתן להעברה, להשתמש בשירותים באופן אישי בלבד, ובלבד שהשימוש יהיה נכון, הוגן ובתום לב, למטרות פרטיות ואישיות בלבד, ויעשה בהתאם ובכפוף לכללים ולתנאים המפורטים להלן ולהוראות כל דין.
2.2. שימוש לצרכים מסחריים הינו אסור בהחלט.
2.3. תנאי שימוש אלה זה חלים על השימוש בשירותים ובתכנים הכלולים בהם ללא קשר לאמצעי באמצעותו מתבצעת השימוש בשירותים (לרבות מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), המדיה באמצעותה מתבצעת הכניסה לשירותים (לרבות רשת האינטרנט ו/או כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים) או המקום בו נמצא המשתמש (בישראל או בכל מקום אחר בעולם).

3. שימוש בתכנים
3.1. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך השירותים (לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות, אך לא רק: כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום,אפליקציה, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon)), לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי כמופרט בתנאי שימוש אלה.

4. קישורים ותכנים שמופיעים בשירותים
4.1. דרך השירותים תהא לך גישה לתכנים לרבות קישורים לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך גישה לתכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט, אשר אינם מתפרסמים על החברה ו/או מי מטעמה ואין לה כל שליטה או פיקוח על תכנים אלה.
4.2. עצם הופעתו של קישור או תוכן בשירותים, המקשר לתכנים שמופיעים במקומות אחרים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, אין בו כדי להעיד על הסכמת החברה לאותם תכנים ואין בכך כל ערובה לאמינותם, ו/או עדכניותם ו/או חוקיותם וההסתמכות ו/או השימוש באותם תכנים הינו כפוף להסכמת בעלי התכנים ו/או תנאי השימוש, בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.
4.3. יתכן שתמצא כי התכנים אליהם מובילים הקישורים אינם הולמים את צרכיך ו/או שאתה מתנגד לתוכנם ו/או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. יחד עם זאת, מובהר כי החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם ו/או מהסתמכות עליהם.
4.4. החברה אינה מתחייבת כי התכנים או הקישורים שיימצאו דרך השירותים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר מהשירותים קישורים ו/או תכנים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.
4.5. אנו ממליצים לבדוק את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות בכל קישור, אתר ו/או מקור אחר הנכללים בתכנים המוצגים דרך השירותים.

5. מגבלות, זכויות ואחריות
5.1. דרך השירותים מוצע לך תוכן שמקורו בצדדים שלישיים. החברה אינה נושאת בכל אחריות לתוכן הצדדים שלישיים. האחריות הבלעדית לתוכן ולכל תוצאה הנובעת מתוכן ו/או ההסתמכות עליו, חלה על המשתמש.
5.2. יש להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים דרך השירותים וההסתמכות על תכנים אלה היא על אחריות המשתמשים בלבד. על המשתמשים לצאת מנקודת הנחה כי החברה ו/או מי מטעמה לא בודקים את אמיתות התכנים וכי כל תוכן המובא דרך השירותים אינו מתפרסם מטעמה של החברה, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.
5.3. בעת שימוש בשירותים, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע משימוש בתוכן.
5.4. מבלי לגרוע מכל מגבלה החלה לפי כל דין ו/או תנאי שימוש אלה, חל איסור מוחלט על המשתמשים לפרסם, להעלות, להפיץ ו/או בכל דרך אחרת לעשות שימוש בשירותים כדי להפיץ, להעלות ו/או לפרסם:
5.4.1. כל תוכן שלגביו ידוע למשתמש כי הוא שקרי, מטעה או מסולף;
5.4.2. כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
5.4.3. כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
5.4.4. כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
5.4.5. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;
5.4.6. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
5.4.7. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
5.4.8. כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
5.4.9. כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
5.4.10. כל תוכן שיש בו עידוד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי ו/או כל אפליה מכל מין וסוג שהוא;
5.4.11. כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
5.4.12. כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם.;
5.4.13. כל תוכן אשר עלול להטעות צרכן ו/או משקיעים;
5.4.14. כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי; ו/או
5.4.15. כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי השירותים בפרט.

6. הרשמה לשירות
6.1. השירותים טעונים הרשמה. תוכל ליהנות מן השירותים לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.
6.2. בעת ההרשמה לשירות יתכן ותתבקש תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. הנך אחראי לשמירת פרטי החשבון שלך בסודיות. כל פעולה הנעשית דרך חשבונך תהא באחריותך הבלעדית.
6.3. הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות החברה. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. החברה לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של השירותים, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
6.4. בהרשמתך לשירות הנך מאשר ומסכים לכך שהחברה תשלח לך בדוא"ל ו/או דרך חשבונך באתר, הודעות על כתבות, המלצות, עניינים ו/או תכנים אחרים בתחומים המעניינים אותך כפי שציינת בעת ההרשמה לשירותים. תוכל להסיר את הסכמתך באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת הדוא"ל שתופיע בהודעות שישלחו אליך ו/או בכתובת הדוא"ל בתחתית עמוד זה.
6.5. החברה רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירותים לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
6.5.1. אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;
6.5.2. אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה, בשירותים או בצדדים שלישיים כלשהם;
6.5.3. אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים בשירותים לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
6.5.4. אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת השירותים; ו/או
6.5.5. אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירותים או להמשיך וליהנות מהשירותים בכך דרך שהיא.

7. תכנים מסחריים
7.1. החברה לא נושאת בכל אחריות לתכנים מסחריים שיפורסמו דרך השירותים והאחריות הבלעדית לתכנים מסחריים מוטלת על המפרסמים. החברה אינה יוצרת ו/או בודקת ו/או מוודאת ו/או עורכת את תוכן הפרסומים הללו. כאמור, האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים דרך השירותים אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
7.2. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר, תסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. החברה איננה צד לכל עיסקה כזו, ולא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.
7.3. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

8. קניין רוחני
8.1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ובכל תוכן הכלול בהם הינן של החברה ו/או מי מטעמה, ו/או של צדדים שלישיים שהנם בעלי הזכויות בתכנים ואישרו להחברה להפיץ ו/או פרסם דרך השירותים.
8.2. מבלי לגרוע מההוראות לעיל, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, את השירותים או התכנים בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי השירותים לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי משתמשים לשירותים.

9. אחריות ושיפוי
9.1. השירותים ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS ). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. למשתמשים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם או התגובות שיעוררו (אם בכלל) פרסום תכנים דרך השירותים. השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריות בלעדית ומלאה של המשתמש.
9.2. כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו דרך השירותים הינה באחריות מעביר התכנים המלאה בלבד. החברה אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים דרך השירותים יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהתכנים המוצגים דרך השירותים או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
9.3. החברה אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ו/אן יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי השירותים או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.
9.4. כל משתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה, לרבות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, הנך מתחייב לשפות, מיד עם דרישה, את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת זכויות צדדים שלישיים בקשר עם שימוש שלך בשירותים.
9.5. בכל מקרה ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, היקף האחריות של החברה לא יעלה על סך התשלומים אשר קיבלה ממשתמש עבור השימוש בשירותים ואם לא שולמו דמי שימוש, היקף האחריות של החברה בקשר עם השירותים ו/או כל נזק ו/או טענה ו/או תביעה לא יעלה על 50 ₪. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו בגין אספקת השירותים ו/או כשל או תקלה או תוכן בקשר לשירותים ו/או בכלל- תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

10. שינויים באתר והפסקת השירות
10.1. החברה תוכל לשנות מעת לעת את השירותים, את היקפם וזמינותם ותהא רשאית לשנות כל היבט אחר שלהם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.
10.2. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
10.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן השירותים, כולם או מקצתם.

11. סמכות שיפוט
11.1. תנאי שימוש אלו יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב. בלי לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים לפי הסכם זה, בלי שינקטו נגדה צעדים.

12. יצירת קשר
12.1.פניות לחברה ניתן להעביר לכתובת הבאה: ג'ינג אפליקישיין בע"מ , הנחושת 3 תל אביב. פניות כאמור ניתן גם לשגר אלינו בדואר אלקטרוני לכתובת support@jeeng.com